Prebiehajúci výskum

Zamýšľané príspevky a témy | Intended contributions and topics

:bulb:Zostavované príspevky | Contributions in composition

:writing: VÝBERČI D., PECHO J., FAŠKO P., ... : O extrémoch redukovaného tlaku vzduchu na Slovensku: najnižšie hodnoty. [Investigating Slovakia's sea-level pressure extremes: The lowest readings].Príspevky predložené do periodík | Submitted contributions

:paperplane:Príspevky v recenznom konaní | Contributions in review

:quill:Príspevky prijaté na publikáciu v procese zverejnenia, alebo vydania | Contributions accepted for publishing in stage of release

:bulbon: