Prebiehajúci výskum

Zamýšľané príspevky a témy | Intended contributions and topics

:bulb:


Zostavované príspevky | Contributions in composition

:writing: VÝBERČI D., PECHO J., FAŠKO P., BABIN Ľ., ... : O extrémoch redukovaného tlaku vzduchu na Slovensku: najnižšie hodnoty. [Investigating Slovakia's sea-level pressure extremes: The lowest readings].

:writing: VÝBERČI D., PECHO J., HLAVATÁ H., FAŠKO P., MATEJOVIČ, P.: Pamätné ochladenie na prelome rokov 1978 a 1979 na Slovensku z klimatologickej perspektívy. [A memorable temperature drop at the turn of 1978 and 1979 in Slovakia from the climatological perspective].


Príspevky predložené do periodík | Submitted contributions

:paperplane:


Príspevky v recenznom konaní | Contributions in review

:quill:


Príspevky prijaté na publikáciu v procese zverejnenia/vydania | Contributions accepted for publishing in stage of release

:bulbon: