Prebiehajúci výskum

Zamýšľané príspevky a témy / Intended contributions and topics

:bulb: O extrémoch redukovaného tlaku vzduchu na Slovensku: Najnižšie hodnoty. [Investigating Slovakia's sea-level pressure extremes: The lowest values].Zostavované príspevky / Contributions in composition

:writing:Príspevky predložené do periodík / Submitted contributions

:paperplane:Príspevky v recenznom konaní / Contributions in review

:quill: VÝBERČI D., FAŠKO P., PECHO J., BOCHNÍČEK O., CSÖRGEI T., BABIN Ľ.: O extrémoch redukovaného tlaku vzduchu na Slovensku: Najvyššie hodnoty. [Investigating Slovakia's sea-level pressure extremes: The highest values]. Meteorologické Zprávy.Príspevky prijaté na publikáciu v procese zverejnenia, alebo vydania / Contributions accepted for publishing in stage of release

:bulbon: