Prebiehajúci výskum

Zamýšľané príspevky a témy / Intended contributions and topics

:bulb:Zostavované príspevky / Contributions in composition

:writing: VÝBERČI D., FAŠKO P., PECHO J., BOCHNÍČEK O., CSÖRGEI T., BABIN Ľ.: O extrémoch redukovaného tlaku vzduchu na Slovensku: Najvyššie hodnoty. [Investigating Slovakia's sea-level pressure extremes: The highest values]. *Názov je pracovný.*Príspevky predložené do periodík / Submitted contributions

:paperplane:Príspevky v recenznom konaní / Contributions in review

:quill:Príspevky prijaté na publikáciu v procese zverejnenia, alebo vydania / Contributions accepted for publishing in stage of release

:bulbon: