Prebiehajúci výskum

Zamýšľané príspevky a témy / Intended contributions and topics

:bulb:Zostavované príspevky / Contributions in composition

:writing: VÝBERČI D., PECHO J., FAŠKO P., BOCHNÍČEK O.: O extrémoch redukovaného tlaku vzduchu na Slovensku. [Investigating Slovakia's sea level air pressure extremes]. *Názov je pracovný.*

:writing: PECHO J., VÝBERČI D., MIKULOVÁ K., ŠŤASTNÝ P.: Klimatický režim parciálneho tlaku vodnej pary a výskytu dní s dusnom na Slovensku. *Názov je pracovný.*Príspevky predložené do periodík / Submitted contributions

:paperplane:Príspevky v recenznom konaní / Contributions in review

:quill:Príspevky prijaté na publikáciu v procese zverejnenia, alebo vydania / Contributions accepted for publishing in stage of release

:bulbon: