Mesačné hodnoty vybraných charakteristík v meteorologických ročenkách: Košice-letisko 1922 – 1950 Meteorologická stanica Košice-letisko bola zriadená v decembri 1921 ešte na starom (pôvodne vojenskom) košickom letisku, ktoré sa nachádzalo medzi dnešnou Južnou triedou a železničnou traťou. V ročenkách sa stanica objavuje od roku 1922 pod maďarským variantom Kassa, až o čosi neskôr aj ako Košice. Medzi rokmi 1939 a 1945 stanica v ročenkách chýba, pričom v tomto období, kedy sa Košice na základe 1. Viedenskej arbitáže stali súčasťou horthyovského Maďarska, s najväčšou pravdepodobnosťou nebola v prevádzke. Po skončení 2. svetovej vojny boli pozorovania obnovené. Na začiatku 50. rokov 20. storočia, presnejšie pravdepodobne od mája 1951, bola stanica napokon presunutá na novovybudované letisko, kvôli čomu je známa aj ako Košice-Barca. Na tomto mieste pozoruje do dnešného dňa. V celej dobe prevádzky ide o ústrednú stanicu mesta (preto sa aj v súčasnosti zvykne označovať zjednodušene ako Košice), pričom sa jedná o stanicu spoľahlivú, patriacu do množiny popredných staníc aj v celoslovenskom kontexte.
Stanicu nemožno zamieňať s inou, paralelne pozorujúcou stanicou, ktorá sa v predmetnom období vyskytuje pod názvami Košice-(št.) výsk. ústav(y), Košice-(Š)VÚP, alebo Košice-mesto. Práve táto stanica pri Výskumnom ústave poľnohospodárskom bola vo vojnovom období začlenená do maďarskej štátnej meteorologickej siete (Réthly 1938). Údaje z tejto stanice nie sú obsahom tohto príspevku.
V dávnejšej histórii pozorovali na území mesta Košice aj ďalšie stanice, napr. pri bývalej cisársko-kráľovskej vojenskej nemocnici, pri poľnohospodárskej akadémii (na Letnej ulici), alebo pri mlyne a píle v Čermeľskom údolí. Taktiež tieto stanice nestotožňujem s predmetnou stanicou tohto príspevku a teda údaje z nich nie sú obsahom tohto príspevku.

Nižšie prezentovaná tab. 1 zachytáva mesačné hodnoty vybraných charakteristík teploty vzduchu a atmosférických zrážok pre meteorologickú stanicu Košice-letisko v období rokov 1922 – 1950, ktoré boli uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu.
Upozorňujem, že tabuľka nemusí predstavovať úplnú evidenciu z meraní na danej stanici v uvedenom období; obsahuje len hodnoty, obsiahnuté v príslušných ročenkových publikáciách. Hodnoty sú uvádzané s presnosťou (zaokrúhlením) tak ako je uvedené v príslušných ročenkách s výnimkou v prípade priemernej mesačnej teploty vzduchu, pri ktorej boli hodnoty s presnosťou na dve desatinné miesta (takto udávané v niektorých ročenkách) zaokrúhlené na jedno desatinné miesto podľa aktuálne zaužívanej štandardizovanej metodiky klimatologického zaokrúhľovania.
Taktiež upozorňujem, že v ročenkách, hoci ide o oficiálne publikácie, sa môžu vyskytovať chyby a niektoré hodnoty sa preto môžu javiť ako sporné. Hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu môžu byť v ročenkách odlišné od oficiálnych hodnôt vzhľadom k možnosti použitia rozličných metodík pri spracovaní.

Tabuľka je filtrovateľná (výber z rozbaľovacieho zoznamu) a zoraditeľná (po kliknutí do hlavičky s príslušným symbolom) podľa jednotlivých kritérií v hlavičke tabuľky. Predvolené zoradenie tabuľky je chronologicky od najdávnejšieho mesiaca.

Novšie údaje z meteorologickej stanice Košice-letisko od roku 1951 do súčasnosti možno nájsť napr. v operatívnej forme v klimatologickom spravodajstve na webstránke SHMÚ, alebo v oficiálnej seriálovej mesačnej publikácii SHMÚ Bulletin Meteorológia a Klimatológia.


▼ Tab. 1: Mesačné hodnoty vybraných charakteristík teploty vzduchu a atmosférických zrážok pre meteorologickú stanicu Košice-letisko v období 1922 – 1950, uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu.

rok ↕ mesiac ↕ priemerná mesačná
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačné maximum
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačné minimum
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačný úhrn atm. zrážok [mm] ↕ najvyšší denný úhrn atm. zrážok v rámci mesiaca [mm] ↕
1922 1 -5,5 4,2 -20,0 14,4 6,7
1922 2 -5,3 7,0 -17,3 42,8 14,0
1922 3 4,0 12,9 -3,4 77,2 16,7
1922 4 7,9 22,3 -3,6 75,8 26,5
1922 5 14,6 30,2 0,9 29,9 8,4
1922 6 17,8 29,7 6,4 110,6 41,6
1922 7 19,2 33,3 7,1 42,5 14,5
1922 8 18,1 32,4 3,3 53,9 24,5
1922 9 12,5 27,1 -0,7 153,9 38,1
1922 10 6,8 16,3 -4,4 81,0 14,6
1922 11 0,1 17,7 -15,3 33,2 13,0
1922 12 -3,1 3,8 -15,0 30,7 4,7
1923 1 -0,7 7,6 -10,5 19,4 6,6
1923 2 -1,1 9,3 -13,5 31,2 6,7
1923 3 4,8 19,0 -2,8 11,6 3,9
1923 4 7,9 22,0 -4,7 39,7 18,0
1923 5 16,1 28,9 2,8 57,3 25,1
1923 6 14,3 26,9 3,8 142,6 39,8
1923 7 19,3 33,7 5,2 31,8 11,5
1923 8 17,7 30,3 5,8 33,4 13,3
1923 9 14,6 30,8 2,8 53,2 18,5
1923 10 11,3 23,0 0,0 75,7 17,1
1923 11 6,2 15,1 -0,2 118,8 19,0
1923 12 -0,8 11,5 -20,9 29,4 4,5
1924 1 -6,2 4,7 -22,1 28,5 9,0
1924 2 -2,8 7,1 -12,0 27,1 8,7
1924 3 1,8 16,4 -12,2 50,3 10,5
1924 4 7,8 19,3 -2,6 37,6 9,5
1924 5 17,1 30,0 2,4 83,6 33,9
1924 6 18,4 31,1 8,3 72,8 16,1
1924 7 18,7 33,0 6,2 167,7 58,3
1924 8 18,0 29,2 6,4 48,0 18,3
1924 9 16,3 28,0 6,4 52,4 21,6
1924 10 9,6 23,7 -2,0 40,7 12,7
1924 11 1,4 15,6 -8,8 10,0 3,7
1924 12 -1,0 10,3 -10,1 11,3 5,2
1925 1 -1,5 5,4 -11,3 3,1 0,7
1925 2 3,0 14,6 -6,0 17,6 4,3
1925 3 2,6 18,9 -15,4 43,4 12,6
1925 4 9,4 20,7 -3,0 43,4 16,3
1925 5 16,4 28,2 2,4 59,0 15,6
1925 6 16,1 29,8 5,4 117,6 21,5
1925 7 19,3 27,5 11,2 126,8 40,1
1925 8 18,0 28,2 7,2 120,6 51,4
1925 9 12,7 26,0 2,3 71,4 12,8
1925 10 8,6 23,9 -6,9 9,7 3,4
1925 11 4,3 16,1 -8,8 65,5 10,1
1925 12 -5,4 4,7 -20,3 71,7 15,9
1926 1 -2,4 5,3 -17,8 45,4 11,0
1926 2 2,1 11,2 -7,4 33,5 9,0
1926 3 2,9 18,5 -6,0 29,0 15,9
1926 4 10,9 27,8 -2,2 78,0 21,0
1926 5 13,9 24,8 3,4 34,7 10,3
1926 6 16,7 25,8 6,4 157,1 46,9
1926 7 19,5 29,3 8,6 64,0 13,2
1926 8 16,6 27,1 5,8 117,0 27,7
1926 9 14,6 27,6 3,0 44,2 27,1
1926 10 9,4 22,4 -3,0 131,2 43,4
1926 11 8,3 18,2 -3,0 25,9 7,1
1926 12 -0,8 7,4 -15,2 16,4 4,1
1927 1 0,1 7,8 -8,1 53,0 13,1
1927 2 -1,6 8,4 -14,8 31,0 18,5
1927 3 7,0 19,9 -1,3 81,6 21,0
1927 4 8,9 24,2 -1,7 58,6 12,9
1927 5 12,5 26,1 -2,2 65,1 15,3
1927 6 18,4 32,2 3,8 108,6 20,0
1927 7 20,2 30,8 9,3 90,3 20,6
1927 8 20,0 32,0 8,8 139,0 32,3
1927 9 15,7 27,0 5,1 80,2 25,5
1927 10 8,6 18,1 -3,0 10,1 5,7
1927 11 4,0 18,2 -5,8 55,7 15,4
1927 12 -4,2 8,4 -21,7 27,2 9,3
1928 1 -2,2 5,1 -19,0 9,8 3,2
1928 2 -1,0 8,3 -9,9 13,5 3,7
1928 3 1,9 19,3 -8,4 23,6 5,6
1928 4 9,9 24,8 -0,8 60,7 14,7
1928 5 12,0 25,9 0,8 167,6 40,1
1928 6 15,8 29,6 2,5 74,1 17,3
1928 7 21,2 35,1 7,3 28,2 13,7
1928 8 18,6 31,9 6,9 66,5 12,8
1928 9 15,4 32,0 0,9 67,1 17,7
1928 10 8,3 20,8 -4,7 35,5 8,9
1928 11 5,6 20,3 -2,7 91,8 25,0
1928 12 -1,0 8,1 -13,4 41,7 13,1
1929 1 -5,6 2,2 -19,0 33,2 14,1
1929 2 -9,1 9,0 -26,0 24,8 7,5
1929 3 -0,4 13,0 -18,2 9,2 3,0
1929 4 5,0 21,0 -4,5 47,4 14,4
1929 5 16,4 27,8 5,0 110,6 35,6
1929 6 16,3 27,8 1,6 74,0 32,4
1929 7 18,7 33,6 7,8 60,4 21,0
1929 8 20,4 31,4 10,1 56,2 20,0
1929 9 14,1 32,0 -0,9 30,1 22,9
1929 10 10,8 24,4 1,0 63,5 18,7
1929 11 6,2 15,1 -2,1 27,7 9,4
1929 12 1,5 9,8 -9,2 40,6 16,5
1930 1 -2,2 6,6 -12,4 19,5 6,8
1930 2 -0,6 7,8 -14,8 39,5 9,6
1930 3 5,0 16,0 -5,8 61,9 19,9
1930 4 10,4 23,6 -2,3 96,8 17,4
1930 5 13,8 24,8 3,2 77,7 17,8
1930 6 19,0 31,3 4,4 51,4 34,5
1930 7 19,3 31,5 6,8 68,5 27,6
1930 8 18,0 29,0 6,5 78,5 22,2
1930 9 15,5 27,4 3,6 54,8 22,4
1930 10 8,9 20,3 -2,6 80,7 31,0
1930 11 4,7 14,5 -7,6 72,5 16,3
1930 12 -0,2 10,2 -14,2 33,7 7,3
1931 1 -2,2 6,1 -16,1 38,8 14,1
1931 2 -0,9 11,0 -12,4 17,7 4,0
1931 3 -0,3 13,8 -13,6 50,3 20,8
1931 4 6,7 19,8 -4,9 30,7 7,8
1931 5 17,0 28,8 1,2 63,5 26,8
1931 6 18,5 28,8 7,5 119,3 42,3
1931 7 20,4 33,4 9,7 78,9 41,4
1931 8 18,4 32,1 6,1 83,8 22,4
1931 9 11,0 25,0 -0,5 122,0 31,2
1931 10 6,9 20,2 -5,9 77,2 17,8
1931 11 2,4 14,0 -6,9 58,0 23,3
1931 12 -3,1 5,8 -13,0 17,5 7,7
1932 1 -4,3 3,1 -11,6 11,9 7,4
1932 2 -7,1 4,0 -17,0 6,8 2,6
1932 3 -0,7 7,9 -13,1 17,2 4,9
1932 4 8,7 19,5 -2,6 47,0 8,8
1932 5 15,7 27,0 1,9 89,3 27,6
1932 6 16,3 27,5 4,6 46,0 10,2
1932 7 21,8 33,5 10,5 38,7 14,3
1932 8 19,6 31,5 9,8 94,8 42,2
1932 9 17,4 29,5 0,2 7,9 5,3
1932 10 10,8 26,4 -0,6 74,5 13,7
1932 11 3,0 15,5 -7,6 15,5 8,1
1932 12 0,1 12,2 -9,6 25,9 9,9
1933 1 -4,4 5,8 -15,5 11,4 4,9
1933 2 -0,9 8,1 -15,0 14,8 3,8
1933 3 3,9 18,9 -5,6 19,4 6,9
1933 4 6,4 16,6 -5,3 28,5 7,8
1933 5 13,3 22,6 4,8 57,3 13,5
1933 6 15,6 27,0 3,5 112,2 34,9
1933 7 19,6 32,2 5,4 76,2 26,3
1933 8 18,1 31,9 7,1 75,2 21,9
1933 9 13,1 26,3 2,5 45,6 17,4
1933 10 9,6 20,4 -1,5 87,8 31,2
1933 11 3,9 15,1 -2,6 82,1 31,8
1933 12 -6,1 9,1 -17,8 18,1 3,8
1934 1 -3,3 7,3 -12,4 6,1 1,7
1934 2 -1,1 9,9 -9,5 9,4 3,0
1934 3 7,5 21,2 -3,9 21,5 7,2
1934 4 12,3 26,2 -1,4 39,5 16,7
1934 5 16,7 28,1 -0,8 22,0 5,6
1934 6 17,6 31,8 2,1 55,5 29,2
1934 7 19,1 31,0 9,4 83,5 16,9
1934 8 19,1 30,4 8,9 79,1 36,3
1934 9 15,9 27,3 5,0 54,6 12,2
1934 10 9,6 24,1 -2,6 24,5 12,9
1934 11 5,8 15,6 -4,6 80,3 20,5
1934 12 3,2 14,5 -5,8 35,1 9,6
1935 1 -4,1 6,5 -14,8 13,0 4,4
1935 2 -3,0 10,4 -18,2 36,6 16,6
1935 3 2,6 17,4 -10,2 20,7 10,1
1935 4 9,3 22,8 -1,5 58,1 10,2
1935 5 13,0 24,6 -3,0 101,6 39,6
1935 6 19,5 33,5 6,7 81,2 27,5
1935 7 18,4 29,9 6,3 44,9 7,5
1935 8 18,9 32,2 9,8 68,4 19,7
1935 9 14,8 27,5 2,2 34,6 14,5
1935 10 12,0 27,1 -1,2 39,9 9,3
1935 11 3,2 14,8 -6,4 27,0 10,2
1935 12 0,6 7,8 -8,2 58,6 14,1
1936 1 2,3 10,1 -6,4 66,0 22,0
1936 2 -0,5 11,9 -15,8 84,1 26,8
1936 3 6,7 17,8 -1,8 25,3 14,0
1936 4 9,2 22,9 -2,0 59,8 14,0
1936 5 16,5 26,5 7,4 101,4 32,0
1936 6 17,4 29,3 3,3 49,0 17,4
1936 7 22,1 34,6 11,6 85,6 23,0
1936 8 17,3 27,3 6,4 64,7 19,6
1936 9 13,4 26,4 1,8 62,4 19,8
1936 10 5,7 16,6 -0,8 105,4 28,5
1936 11 3,5 13,3 -6,4 15,5 3,9
1936 12 -1,1 7,0 -14,8 25,6 6,6
1937 1 -4,3 3,7 -14,3 29,1 10,2
1937 2 0,0 6,8 -10,3 22,3 4,5
1937 3 6,1 18,0 -1,4 141,1 22,6
1937 4 9,4 18,0 1,3 35,6 13,8
1937 5 18,0 29,6 7,2 13,3 3,6
1937 6 19,9 32,7 3,7 63,2 19,9
1937 7 19,4 29,8 8,7 125,0 27,4
1937 8 18,9 29,2 8,4 111,2 28,5
1937 9 16,5 27,7 4,6 47,9 11,9
1937 10 9,4 21,4 -2,3 16,8 15,3
1937 11 4,3 16,4 -10,2 89,2 27,7
1937 12 0,2 8,8 -9,0 50,2 10,9
1938 1 -4,2 5,8 -21,2 38,8 11,2
1938 2 -1,1 8,2 -13,1 8,7 4,8
1938 3 5,0 21,1 -3,4 11,7 3,6
1938 4 6,6 23,5 -4,0 60,7 14,5
1938 5 13,4 28,3 1,7 67,5 23,1
1938 6 18,9 33,0 7,7 67,4 22,7
1938 7 20,2 33,4 8,7 75,9 19,6
1938 8 19,5 32,7 9,5 108,3 59,4
1938 9 14,4 25,0 2,0 16,6 6,7
1938 10 10,4 20,0 0,9 43,8 10,7
1938 11
1938 12
1939 1
1939 2
1939 3
1939 4
1939 5
1939 6
1939 7
1939 8
1939 9
1939 10
1939 11
1939 12
1940 1
1940 2
1940 3
1940 4
1940 5
1940 6
1940 7
1940 8
1940 9
1940 10
1940 11
1940 12
1941 1
1941 2
1941 3
1941 4
1941 5
1941 6
1941 7
1941 8
1941 9
1941 10
1941 11
1941 12
1942 1
1942 2
1942 3
1942 4
1942 5
1942 6
1942 7
1942 8
1942 9
1942 10
1942 11
1942 12
1943 1
1943 2
1943 3
1943 4
1943 5
1943 6
1943 7
1943 8
1943 9
1943 10
1943 11
1943 12
1944 1
1944 2
1944 3
1944 4
1944 5
1944 6
1944 7
1944 8
1944 9
1944 10
1944 11
1944 12
1945 1
1945 2
1945 3
1945 4
1945 5
1945 6
1945 7
1945 8
1945 9
1945 10
1945 11
1945 12
1946 1 -4,8 6,3 -15,6 8 2,2
1946 2 -0,6 9,9 -9,5 21 7,3
1946 3 4,4 18,2 -5,8 23 7,4
1946 4 11,5 26,9 -6,5 9 5,4
1946 5 16,9 27,6 -0,8 49 13,4
1946 6 19,1 31,5 3,5 80 28,1
1946 7 21,5 35,0 8,0 48 21,0
1946 8 20,9 36,3 8,0 37 14,5
1946 9 16,6 31,6 2,2 1 1,0
1946 10 5,1 17,4 -11,1 21 4,5
1946 11 5,2 17,0 -7,1 73 12,9
1946 12 -1,5 9,6 -17,4 13 4,1
1947 1 -8,3 1,4 -23,1 23,1 4,4
1947 2 -3,6 4,0 -21,0 64,4 15,2
1947 3 3,5 18,9 -9,5 22,3 7,3
1947 4 11,1 24,3 -3,4 30,3 9,1
1947 5 16,4 27,8 2,4 18,1 8,1
1947 6 19,4 33,3 5,7 60,7 22,6
1947 7 21,0 34,8 8,6 87,5 20,4
1947 8 18,5 33,0 7,4 47,6 16,9
1947 9 17,4 32,8 4,5 35,0 12,3
1947 10 7,2 23,7 -7,2 5,7 2,7
1947 11 3,8 17,0 -7,4 50,0 7,6
1947 12 0,7 11,6 -13,7 40,5 12,8
1948 1 1,3 10,3 -11,7 85,2 15,0
1948 2 -0,9 10,7 -13,8 16,2 4,5
1948 3 5,0 18,0 -6,5 4,5 0,9
1948 4 11,9 24,8 -0,3 30,7 6,6
1948 5 16,1 29,4 2,5 24,3 6,1
1948 6 17,5 30,3 6,3 141,5 60,4
1948 7 18,3 31,1 5,9 84,2 27,7
1948 8 19,1 34,6 2,6 62,6 23,2
1948 9 15,4 29,4 -0,7 86,6 44,2
1948 10 9,2 20,4 -2,8 39,6 10,9
1948 11 2,2 15,3 -10,4 24,4 5,1
1948 12 -4,3 7,5 -18,1 14,2 7,3
1949 1 -1,6 9,1 -12,0 18,4 10,0
1949 2 -1,0 10,3 -13,1 5,5 1,8
1949 3 1,4 20,4 -11,6 9,1 2,6
1949 4 10,5 27,7 -3,5 19,4 6,9
1949 5 16,0 28,9 4,6 113,1 21,6
1949 6 16,0 30,6 4,2 37,2 11,4
1949 7 18,7 32,3 6,8 90,1 32,2
1949 8 18,0 32,0 3,5 152,3 50,5
1949 9 15,6 26,4 4,6 52,5 30,1
1949 10 9,9 21,8 -2,2 12,7 7,0
1949 11 6,3 15,9 -3,5 63,1 29,3
1949 12 1,4 9,0 -7,5 34,8 9,0
1950 1 -7,0 3,7 -21,5 20,6 4,3
1950 2 -0,8 11,9 -24,4 19,9 7,5
1950 3 4,8 17,1 -5,5 1,7 1,7
1950 4 10,6 29,0 -3,0 89,8 23,7
1950 5 16,5 30,1 2,5 15,3 4,5
1950 6 18,8 32,2 5,4 33,5 9,9
1950 7 21,3 32,7 8,0 65,3 23,4
1950 8 19,7 39,4?? 9,0 59,8 16,4
1950 9 14,9 29,9 1,2 36,1 10,9
1950 10 7,9 19,1 -4,2 43,8 16,9
1950 11 4,7 11,9 -5,4 98,9 26,7
1950 12 2,8 10,3 -8,9 84,7 19,8

Vysvetlivky k tab. 1:
Symbol „“ označuje nedostupný údaj (nenachádza sa v príslušnej ročenke; napr. kvôli výpadku meraní); hodnota označená symbolom „??“ nie je v ročenke špeciálne označená, avšak v rôznych iných základných klimatologických prácach nebola pri hodnoteniach konzistentne zmieňovaná, čo evokuje jej chybovosť a nespoľahlivosť.Literatúra:

[1] Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc Státního ústavu meteorologického / republiky československé.
[2] Réthly A. (1938): Kassa sürgönyzö meteorológiai állomás. Időjárás 42(9–10):220–221.
[3] Čermák Č. (2000): Najstaršie záznamy z meteorologických meraní sú z východného Slovenska. Denník SME, 29.3.2000. <online>.:writing: Dalibor VÝBERČI